GDPR

Vážení zákazníci,

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů  (GDPR), které vstupuje v platnost od 25.5.2018, Vás chceme požádat o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností a se zasíláním obchodních novinek. Pokud Váš souhlas neobdržíme písemně, nebudeme mít nadále možnost Vás informovat například o jarních, či jiných slevových akcích na paliva a bude nám ztížena možnost plánování kapacit a logistických služeb. Prosíme o přečtení plného znění textu, který upřesňuje způsoby zpracování Vašich osobních údajů naší společností -Jaromír Volný, Za Školou 73, Lysůvky 739 42 Frýdek-Místek, IČO: 69619204

 

     1.Proč předkládáme tento dokument?

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli společností Jaromír Volný, se sídlem Za Školou 73, Lysůvky, IČO 69619204, zastoupené majitelem Jaromírem Volným (dále jen „správce“) opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován. Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: info@peletylysuvky.cz

     2.Poskytnutí a kontrola aktuálnosti zpracovávaných osobních údajů

V případě, že se rozhodnete v souvislosti s naši činností nám poskytnout své osobní údaje, můžete pomocí odkazu na konci tohoto dokumentu vyplnit formulář a tím je postoupit ke zpracování.

V případě, že Vaše osobní údaje již zpracováváme, a nejste si-li jisti správností, co do obsahu a rozsahu, tento odkaz můžete využít taktéž. K tomuto účelu slouží taktéž kontaktní e-mail: info@peletylysuvky.cz

Vyplněním a odesláním formuláře potvrzujete, že osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou správné a úplné a byly získány a použity v souladu s právními předpisy.

     3.Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jak?

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).
Správce má vypracovanou vnitřní směrnici pro archivaci a likvidaci dokumentů. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní partnery správce.

     4.Co je zpracování?

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

     5.Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

I. Informace o zpracování osobních údajů
Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu (karty zákazníka) a plnění našeho smluvního vztahu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem berete na vědomí, že nebude jednoduché předmětnou smlouvu uzavřít a plnit.
Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů.
Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě. Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání (např. IT správa, servis strojů či zařízení, apod.) a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud ve formuláři potvrdíte „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek“, souhlasíte s tím, že osobní údaje vyjmenované v čl. 3 může správce zpracovávat také za účelem, aby Vám předkládal obchodní sdělení ve formě nabídek produktů a služeb, vč. zasílání reklamy. Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb, včetně jejich profilování. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu.

III. Komu mohou být osobní údaje předány?
Pokud ve formuláři potvrdíte „Souhlasím s předáním svých osobních údajů“, souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje správce sdílel a předal případnému smluvnímu přepravci. Pokud nebudete s tímto ustanovením souhlasit, nelze zboží v některých případech zaslat.

     6.Vaše práva

Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu.
Máte právo znát veškeré podrobné zásady ochrany osobních údajů správce.

7.Povinnosti správce

Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce je povinen řídit se v plném rozsahu zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.
Správce má vypracovanou vnitřní směrnici pro archivaci a likvidaci dokumentů. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní partnery správce.

8.Trvání souhlasu

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).